TRỐN NỢ

TRỐN NỢ
Đáo hạn ngân hàng trễ đã lâu
Phen này đại họa đổ lên đầu
Làm ăn thất bát tiền chui ngõ
Kiếm chác không ra phải bán lầu
Chợ búa nhìn quanh toàn mượn nợ
Thương trường rảo khắp độc vay cầu
Lời con lãi mẹ thi nhau nở
Chắc phải chuồn nhanh kẻo vỡ đầu
Thập láy, tập danh vũ khí, cách cú đối,song thanh
Chủ nợ lùng tìm dáo dác ta
Lom khom vác rựa tận vườn nhà
Rập rình mấy đứa lê la núp
Ngạo nghễ cầm mìn đặt chậu đa
Hoảng hốt đơn thân kiếm lối chạy
Bàng hoàng dựng gậy vén lùm cà
lầm lì rệu rã như tên phóng
Vùn vụt lùng bùng tựa đạn xa
Lương vũ