“Ta ra đời vì lợi ích cho số đông” hay

“Ta ra đời vì lợi ích cho số đông” hay
“Không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ”… – đức Phật Thích Ca.
Thật vậy, cách đây hơn 2500 năm thái tử Tất Đạt Đa ra đời trải qua thăng trầm của thời gian, nếm trải nhiều vị chát chua mặn ngọt đắng cay của cuộc đời; để rồi ở độ tuổi tráng niên Ngài dấn thân vào núi Tuyết (Hy Mã Lạp Sơn), trải 6 năm tu hành khổ hạnh và sau đó là 49 ngày nhập định vô tiền khoáng hậu để đạt đến cảnh giới vi diệu của niết bàn tịch tĩnh. Quả vị đạt được là Bậc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.
Không xa bản thệ, không lìa thực tướng, Ngài chuyển bánh xe pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Dã. Kể từ đó đến nay, thế giới thừa hưởng từ Ngài tài sản vô cùng trân quý về từ bi, trí tuệ, sự khoan dung, lòng hỷ xả bao trùm không ngằn mé…
Với tấm lòng của những người con Phật khắp năm châu, đệ tử chùa Hưng Khánh chúng con xin đê đầu cung thủ, bái lạy công đức vô ngần của đức Đại Đạo Sư – Tam Giới Tôn – Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc toàn thể Tăng già, chư vị thiện nam tín nữ Phật tử mùa Phật đản vô lượng cát tường, vô lượng an lạc và được sống trong ánh từ quang của đức Phật và chư Thánh Hiền.
Nhân đây, xin cảm tạ công đức cúng dàng của bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, phố Trần Nguyên Hãn – Hà Nội đã phát tâm hiến cúng chùa Hưng Khánh 2 cây hoa sứ và 2 chậu mẫu đơn nhân ngày lễ Phật Đản. Chúc bà và gia đình đạo tâm kiên cố, nhất tâm hộ trì Tam Bảo.
Nam mô Hoan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát!