Sách học writing cho SV Quốc tế

Sách học writing cho SV Quốc tế, đầy đủ các nội dung, dạy từ những cái cơ bản nhất. Rất dễ học! Sách này được dùng ở INTO luôn.
Mình thấy sách phổ biến, chịu khó tìm bản e-book trên mạng cũng có!
Thực sự thì nếu muốn học ở nước ngoài bên khối XH mà yếu writing thì khốn khổ vô cùng! Bài học là từ mình đây!
Hãy học bài bản một lần để dùng cả đời!
Sau này ko học nc ngoài nhưng nếu bạn đi làm, đặc biệt bên hướng học thuật thì vẫn phải dùng!