“Nhà báo giỏi

“Nhà báo giỏi, rất giỏi. Sắc sảo, mạnh mẽ… ” Đồng nghiệp của chị ấy bảo thế, đã có lúc m cũng từng tin thế, tưởng thế.
Ra khỏi Vê rồi chị ấy vẫn nổ đại bác được, nổ trật lấc theo hướng cũ cách đây 5-70 năm ng ta vẫn nổ.
Tội nghiệp chị, đây cũng thấy lôn lao… :v