Nếu Ai đó NGĂN CẢN bạn tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ thì bạn hãy hỏi người đó 4 câu sau:

Nếu Ai đó NGĂN CẢN bạn tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ thì bạn hãy hỏi người đó 4 câu sau:
Câu 1: Khi tôi NẰM VIỆN thì ông cho tôi tiền để thanh toán VIỆN PHÍ không?
Câu 2: Khi tôi bị UNG THƯ thì ông đưa tôi tiền để tôi CHỮA BỆNH không?
Câu 3: Khi tôi CHẾT thì ông thay tôi phụ dưỡng bố mẹ tôi và vợ con ăn học được không?
Câu 4: Khi tôi về HƯU thì ông cho tôi tiền LƯƠNG HƯU không?
Nếu câu trả lời là CÓ, thì ông thật là người bạn TỐT và không tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa.
Nếu câu trả lời là KHÔNG thì ông vẫn là bạn của tôi nhưng đừng CẢN TRỞ tôi.