Nay đậu Visa quá chừng

Nay đậu Visa quá chừng, khách thương nên khách tip cho cái thân ú na ú nần. Xong ziệc lật đật chạy zìa nhà rũ Chế và Nì đi ăn để kể chuyện hôm nay em mần đc gì hihiihii…
P/s: Nì đi quay zồi nên 2 chị em tự đi, bữa sau em mời bù lại nhen Nì