MẠT PHÁP

MẠT PHÁP.
Ở VN cứ hễ viết một cuốn sách là phong giáo sư, viết một bài luận dài hay một đề tài là phong thạc sĩ, tiến sĩ…Cái kiểu háo danh, háo lợi, phàm phu tục tử ở ngoài đời này, nay nó cũng lan vào ” cửa Phật ” hay đã đang lan vào chốn ” thiền môn “.
Đây, hiện nay có 2 ông sư rất nổi tiếng là Thích thanh Từ và Thích nhất Hạnh, viết sách ra thành Kho, thành Thư Viện…chẳng hạn ! Nhưng 2 ông này chỉ là nhà Thơ, nhà Văn của Phật giáo thôi ! Chứ 2 ông chưa có ngộ chứng hay chứng đắc, chứng thành một cái thứ chi cả ! Kể cả luôn ông Đạtlailatma gì kia cũng vậy ! Người đời thế gian vì tâm chứa ” tam độc ” nhất là còn chứa cái ” tâm SI ( tâm ngu ), nên đã ngu dại, khờ dại cho rằng mấy ông này là Phật.
Phật nhắc nhở nói ở trong kinh rằng, người tu hành chưa có ” chứng đắc ” thì nói pháp, thuyết pháp giống như ” người mù rờ voi ” ! Và khi nhìn thấy cái cảnh ” người mù rờ voi “, xin hỏi các vị có muốn tức cười bể bụng, hay không ???