***** JUNE 29 *****

***** JUNE 29 *****
HAPPY ANNIVERSARY to Father Khoi Tran coming into the 5th year of the priestly ordination. My family is forever grateful !
Please pray always for the priests. Blessings !
——————-
***** JUNE 29 *****
Kỷ niệm ngày này trong năm, Father Khoi Tran đang bước vào năm thứ 5 từ lễ phong chức Linh Mục. Gia đình tôi mãi mãi biết ơn !
Xin cầu nguyện luôn cho các linh mục. Phước Lành !
See Translation