Giáo hội nên nói rõ nguồn GỐC từ “Công giáo”

Giáo hội nên nói rõ nguồn GỐC từ “Công giáo”
Đây cũng là giải thích theo cách áp đặt tự phong là “Công” giáo để phân biệt với các đạo thờ Trời-Thiên Chúa khác .
Vẫn chưa xác định từ “Công giáo” có khi nào , lấy từ đâu , do ai đặt ra?
Theo tôi biết trước đây khi du nhập vào VN tên đạo là Da tô- Ki tô-Gia tô- Thiên chúa ….
Đến năm 195X tại một “Hội đồng …… ” đã chọn tên “Cộng …… giáo”, viết tắt thành Cộng giáo thì kỳ , nên gọi Công giáo
Ai có sách báo văn kiện nào trước 1950 mà có từ Công giáo … tôi chịu
Tôi sẽ có thư gửi Giáo hội Công giáo nên công khai công bố về nguồn gốc “chữ” Công giáo. Chuyện gần 70 năm rồi , nên cho mọi người biết , vì 99,9999% chưa biết hay muốn dấu