Để hình đây và không nói gì

Để hình đây và không nói gì
Haha, thực ra là không có gì để nói ra mà không bị suy diễn nên không nói ra, để không nói gì cho suy diễn ghê hơn :)))))))))
Ah, có ai thích bộ đồ mình mặc không? Mình giới thiệu chỗ may cho 😀