Cuộc sống thường ngày của chúng tôi hơn 40 ngày qua

Cuộc sống thường ngày của chúng tôi hơn 40 ngày qua! (phút thứ 32 nhé)
Thêm nhiều động lực và tự hào!
Share, comments một điều gì đó để tiếp năng lượng cho tôi và đồng đội!
Hãy giúp chúng tôi truyền động lực dám thực hiện ước mơ lan xa tới mọi người!
With love!
#DauChanDoanhNhan