Chữ “Nam” con bớt lòng tham

Chữ “Nam” con bớt lòng tham
Đã biết quy y Phật không làm bất nhân
Chữ “Mô” dẹp hết khỏa thân
Dìn lòng kính tín trí thành từ bi
Chữ “A” tâm thiện chứng trì
Mười phương chư Phật phù trì cho con
Chữ “Di” con bớt sát sinh
Không ở độc ác không khinh mọi loài
Chữ “Đà” vốn ở trên đời
Anh em yêu mến không màng của nhau
Chữ “Phật” vốn ở trong nhà
Phát lòng kính tín tại gia sẽ thành
Phật không ở quá xa vời
Phật luôn hiển hiện trong người chúng ta
Phật là Mẹ Phật là Cha
Đã sinh đã dưỡng dạy ta thành người..!
Nam Mô A Di Đà Phật
P/s : chúc mọi người Mùng 1đầu tháng, may mắn và An Lạc