CHƠI XOÃ

CHƠI XOÃ
Họa
Muốn giỏi đường thi phải viết bừa
Thơ làm nịnh dạ chẳng cần thưa
Hiền nhân chỉ bảo thành tâm chữa
Dởm sĩ khinh khi chỉ mặt chừa
Cốt cách thanh tao người kính phục
Tâm hồn lịch lãm kẻ thầm ưa
Tài năng khởi điểm từ ngu dốt
Muốn giỏi đường thi phải viết bừa
Lương vũ
NGẠO
Chi sơ bổn thiện tính hay bừa
Mới giỏi nâng tầm đã muốn thưa
Đức độ lung lay rồi lộng thét
Nhân tài kệch cỡm chắc gì ưa
Hư danh thậm thụt lời khuyên bảo
Tiểu tốt lân la tiếng dạy chừa
Phú tản bao giờ xây gạch đá
Lòn chui đốt sách mãi làm bừa
Quốc thắng trần