“….Vương Đạo lấy dân làm gốc
Bá Đạo xây quyền chức làm nền
Vương Đạo khi nước nguy không tiếc thân mình
Bá Đạo chờ nước thịnh nhảy vào trục lợi …”
– Trích vua thánh triều Lê.
P/s: đố mấy bạn ai là Võ Ngọc Tân và ai là Võ Ngọc Tiến